Zasady wypowiedzenia umowy

Pracownicy muszą otrzymać wypowiedzenie, chyba że strony zawrą w tym zakresie wzajemne porozumienie.

Umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony może zostać rozwiązana, a pracodawca ma obowiązek w przypadku umowy na czas nieokreślony podać powody zwolnienia, lub może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia przez pracownika jego obowiązków. W przypadku umowy na czas nieokreślony lub rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca musi przedstawić na piśmie powód uzasadniający wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślony i na czas określony zależy od stażu pracy pracownika w firmie. Okres wypowiedzenia będzie wynosił dwa tygodnie, jeżeli staż pracy jest krótszy niż sześć miesięcy, jeden miesiąc jeżeli staż pracy wynosi co najmniej sześć miesięcy oraz trzy miesiące jeśli staż pracy wynosi co najmniej trzy lata. W przypadku zatrudnienia na okres próbny warunki wypowiedzenia są następujące trzy dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, tydzień jeżeli okres próbny przekracza dwa tygodnie oraz dwa tygodnie jeśli okres próbny wynosi trzy miesiące. Zgodnie z polskim prawem, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy do końca okresu wypowiedzenia.

W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownicy mogą odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia wypowiedzenia, a także mogą żądać unieważnienia wypowiedzenia, przywrócenia do pracy lub odszkodowania. W przypadku wypowiedzenia bez wypowiedzenia, pracownik ma 21 dni na złożenie wniosku o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Pracownik może zakwestionować przyczyny wypowiedzenia lub inne naruszenia prawa jak przykładowo obowiązkowych konsultacji ze związkami zawodowymi. Pracownika traktuje się jak zwolnionego na koniec okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia bez wypowiedzenia, w szczególności w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, wypowiedzenie jest skuteczne od dnia, w którym pracownik otrzymał wypowiedzenie lub miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Wówczas może przydać się prawnik wrocław prawo pracy.